Nákupní řád

 

I. Základní ustanovení

Internetový obchod Polykarbonat-expert.cz spravuje KROFTAS Czech s.r.o., se sídlem Waltrova 1216/31, 318 00 Plzeň (na této adrese není prodejna, ani výdejní sklad), IČO: 03573150, DIČ: CZ03573150 pro společnost LANIT PLAST, s.r.o., IČ: 25774930 dále jen Prodávající. Nákup se vždy řídí obchodními podmínkami Prodávajícího, viz. obchodní podmínky LANIT PLAST, s.r.o.

 

II. Objednávka

Internetový obchod Polykarbonat-expert.cz akceptuje pouze objednávky s místem dodání v České republice. Poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo bude o přijetí objednávky informován telefonicky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu. Při objednání zboží s dodáním mimo území ČR je objednávka neplatná a bude zrušena.

 

III. Platba

Internetový obchod Polykarbonat-expert.cz umožňuje následující způsoby platby:

a) na dobírku, zákazník platí za zboží v hotovosti až při jeho převzetí.
b) předem na bankovní účet Prodávajícího na základě Předpisu k platbě, který bude Kupujícímu zaslán po ověření objednávky operátorem. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
c) Hotově – zákazník zaplatí zboží při osobním vyzvednutí na některé z poboček společnosti Lanitplast (při nákupu zboží značky Lanitplast).
d) Platební kartou - při osobním odběru na některé z poboček společnosti Lantiplast. Pro platební karty Visa, Visa Elektron, Mastercard a Maestro.

 

IV. Doprava zboží

Cena dopravného je detailně popsána na stránce Doprava a platba.

Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího nebo Dopravce.

 

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás na našem telefonním čísle: 731 481 111 (k dispozici Po - Pá, od 8.00 - 16.30 hod.) nebo emailu: krofta@kroftas.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu.

Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, prodávající vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě).

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího; kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává; v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).

 

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

On-line obchod neshromažďuje ani nevyužívá o kupujícím žádné osobní údaje za účelem jejich pozdějšího komerčního využití. Tento on-line obchod nevede uživatelské účty.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající nebo přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím nebo přepravcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. On-line obchod se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům - zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou. Jakmile on-line obchod obdrží informace od dopravce, že zboží bylo v pořádku převzato kupujícím nebo byla objednávka stornována, tak budou vymazány.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu nebo přepravci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo přepravce.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, přepravce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího, přepravce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající, přepravce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, přepravce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající nebo přepravce povinen tuto informaci předat. Prodávající nebo přepravce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VIII. Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Co jsou cookies? Jedná se o malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Urychlí se tím proces prohlížení webu, který se díky cookies stává plně použitelným a funkčním.

 

IX. Doručování

Kupujícímu může být doručován jakýkoliv dokument související s jeho objednávkou na elektronickou adresu kupujícího.
 

v Plzni, dne 28.8.2018